Screen Shot 2016 11 05 at 10.06.54

Gaeilge

An Ghaeilge i bPobalscoil Chill Droichid

“Not to learn Irish is to miss the opportunity of understanding what life in this country has meant and could mean in a better future. It is to cut oneself off from ways of being at home. If we regard self-understanding, mutual understanding, imaginative enhancement, cultural diversity and a tolerant political atmosphere as desirable attainments, we should remember that knowledge of the Irish language is an essential part in their realisation.” (Seamus Heaney)

Cuirtear an Ghaeilge chun cinn i bPobalscoil Chill Droichid mar theanga bheo, chumarsáideach, nua-aimseartha. Leagtar an-bhéim ar fhíor-chumarsáid agus ar mheon dearfach a chothú i leith na Gaeilge trí ranganna idirghníomhacha agus gníomhaíochtaí seach-churaclaim a reáchtáil. Sna ranganna Gaeilge, is í an Ghaeilge modh cumarsáide na ranganna agus úsáidtear modheolaíochta nuálacha, gníomhacha, tairbheacha le tacú leis an bpróiseas sealbhaithe teanga, trí chur chuige comhtháite, cumarsáideach a fhreastalaíonn ar na scileanna teanga go léir. 

Úsáideann scoláirí agus foireann na scoile an Ghaeilge go laethúil sa ghnáthchaint agus tá an Ghaeilge le feiceáil ar fhógraí na scoile. Reáchtáltar Club Gaeilge gach seachtain agus tugann sé seo deis do scoláirí teacht le chéile i suíomh neamhfhoirmeálta chun a gcuid Gaeilge a úsáid agus gníomhaíochtaí seach-churaclaim a eagrú. Rinne an Club Gaeilge éacht i mbliana leis an obair a rinne siad ar Sheachtain na Gaeilge, ar Chomóradh 1916 agus lena gcomhscoláirí a ghríosadh le páirt ghníomhach a ghlacadh i Rith 2016. Féach ar an bhfíseán seo le súil a chaitheamh ar Sheachtain na Gaeilge 2016 i bPobalscoil Chill Droichid.

https://www.youtube.com/embed/uolsD0SOSCc","width":"560","height":"315","style":"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;","frameborder":"0","allowfullscreen":"allowfullscreen"}}" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;">

An Ghaeilge sa tSraith Shóisearach nua

I sonrúchán Gaeilge na sraithe sóisearaí féachfar chun eolas agus tuiscint an scoláire ar an teanga a fhorbairt, a leathnú agus a dhaingniú. Cumasófar an scoláire chun cumarsáid éifeachtach, idirghníomhach, mhuiníneach a dhéanamh i suíomhanna foirmiúla agus neamhfhoirmiúla ar réimse leathan ábhar (de réir a chumais). Cuirtear béim ar chothú agus ar fhorbairt na feasachta lena n-áirítear an fheasacht teanga, an fheasacht chultúrtha mar aon le féinfheasacht an scoláire mar fhoghlaimeoir teanga. Féachfar chun na scileanna a thugann an scoláire leis go dtí an iar-bhunscoil a bhuanú agus a fhorbairt. Cumasófar an scoláire le freagracht a ghlacadh as a fhoghlaim féin, cumas a sheasfaidh leis sa saol. 

Bunaitear gach gné den tSraith Shóisearach nua ar 8 bPríomhscil:

Maidir leis an tSraith Shóisearach nua, seo iad aidhmeanna sainiúla an tsonrúcháin do gach scoláire: 

  •  cothófar muinín i labhairt na Gaeilge sa scoláire ionas go mbeidh ar a chumas é féin a chur in iúl agus a thuairimí faoin saol thart timpeall air a phlé trí mheán na Gaeilge ó bhéal, i scríbhinn agus sna meáin chomhaimseartha 
  •  éascófar an scoláire chun cúram a dhéanamh de ghnéithe de réimse agus de chruinneas na teanga ar mhaithe le barr feabhais a chur ar a scileanna cumarsáide agus féinléirithe 
  •  spreagfar an chruthaitheacht agus an nuálaíocht sa scoláire chun an teanga a shealbhú trí ghníomhaíochtaí taitneamhacha réadúla bunaithe ar a eispéiris féin ionas go mbainfidh sé taitneamh as cumarsáid a dhéanamh trí Ghaeilge 
  •  misneofar an scoláire le heolas agus cabhair a lorg agus a thabhairt, le triail a bhaint as teanga nuafhoghlamtha agus le tuairimí pearsanta a roinnt trína scileanna litearthachta a dhaingniú 
  •  cumasófar an scoláire le dul i ngleic le raon leathan téacsanna, i meáin éagsúla, ar mhaithe le foghlaim, le taighde, le caitheamh aimsire 
  •  forbrófar agus cothófar tuiscint agus meas ar an litríocht ionas go mbainfidh an scoláire taitneamh agus tairbhe as litríocht na Gaeilge 
  •  cothófar meas agus fiosracht sa scoláire maidir le saibhreas agus saíocht na Gaeilge, an t-ilteangachas agus an ilchultúrthacht araon agus beidh tuiscint níos fearr aige ar a fhéiniúlacht dá bharr